mandag 6. mars 2017

ÅRSMØTE i STORSJØEN FISKEFORENING

ÅRSMØTE i STORSJØEN FISKEFORENING avholdes på Mistra Hotell og Kafé tirsdag 28. mars 2017 kl. 18.00.
Første del av årsmøtet vil være åpent for ikke-medlemmer, grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter og har følgende på dagsorden;
• Informasjon om prøvefiske foretatt av NINA i 2016.  
• Informasjon om status for driftsplan for Storsjøen.
• Revidert regnskap for kultiveringsfiskeprosjektet avsluttet 2016.
Deretter gjennomføres formelt årsmøte for foreningens medlemmer:
• Formell konstituering av årsmøtet
• Styrets årsberetning
• Revidert regnskap og revisors beretning
• Anvendelse av årets overskudd
• Valg av antall styremedlemmer som står på valg for 2-to år
• Valg av styreleder for 1-ett år (styret peker selv ut nestleder)
• Valg av 3-tre nummererte varamedlemmer til styret for 1-ett år
• Valg av revisor for 1-ett år
• Valg av nytt medlem i valgkomitè
• Fastsette medlemskontingent/serviceavgift
• Valg av arbeids- og aktivitetskomitè, (Storsjødreggen etc.)
• Behandle andre innkomne saker i henhold til vedtekter
• Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år
• Valg av 2-to tilstedeværende medlemmer til å undertegne
Årsmøteprotokoll.
Oppsigelse av verv meddeles valgkomiteens leder, Sigvald Akre, Gamleveien 470, 2485 Rendalen, e-post; sigvalda@online.no, senest innen 12. mars, og saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styreleder Bjørn Nytrøen-Rygh, Hårennveien 1144, 2485 Rendalen, e-post; bjorn@syringa.no, innen samme dato.
Velkommen - Enkel servering
Styret i Storsjøen fiskeforening
Med vennlig hilsen

Bjørn Nytrøen-Rygh

for Storsjøen Fiskeforening
2485 Rendalen
Org.nr.: 997 137 175
Følg Storsjøen fiskeforening på 
Facebook
Blogg; http://storsjoenfiskeforening.blogspot.com    
E-post: bjorn@syringa.no 
Telefon: 934 67 040


søndag 19. juni 2016

Dreggemester 2016.

Daniel M Svensberget fra Elverum , ble dreggemester 2016 med en ørret 3750 GR og 71 cm lang.
(Foto privat)torsdag 28. april 2016

Protokoll fra årsmøte 2016.

Klikk på bildet, så det blir lesbart


tirsdag 5. april 2016

Storstilt prøvefiske i Storsjøen.Klikk på bilde, så det blir lesbart.tirsdag 9. februar 2016

ÅRSMØTE 2016

VARSEL OM ÅRSMØTE TORSDAG 31.MARS KL.19.00. NYTT MINSTEMÅL FOR ØRRET: 50 CM.

Styret i Storsjøen fiskeforening har besluttet å følge anbefalingene til NINA og forskningsmiljøene om å øke minstemålet på i ørret i Storsjøen. Mandat fra årsmøtet i fjor var som kjent 45 cm, men med bakgrunn i at svært mye av fangstene i fjor var 40-45 cm og har vokst i ettertid – settes nytt minstemål fra dags dato til 50 cm for å unngå å fiske mer på samme årskull. Dette for å sørge for rikelig rekruttering til storørretstammen i Storsjøen og alle dens ifallende vassdrag (i særdeleshet Mistra).
Samtidig varsles det om årsmøte på Kafé Gina (Åkrestrømmen Flerbrukshus) – TORSDAG 31. MARS KL.18.30.
Når det gjelder det pågående kultiveringsfisket har som kjent situasjonen i forhold til fiskesamfunnet i sjøen endret seg dramatisk siden oppstart. Å fortsette tynningsfisket eller gjennomføre tiltak «i blinde» uten å kjenne den faktiske situasjonen i sjøen synes bortkastet. Det iverksettes derfor tiltak for å skaffe oss oppdatert kunnskap om situasjonen i Storsjøen som grunnlag for fremtidig målrettet forvalting. Dette er et sentralt punkt i det pågående driftsplanarbeidet som vil stå ferdig i løpet av sommeren/høsten 2016. Storsjøen Fiskeforening ønsker å benytte resterende midler i kultiveringsfiskeprosjektet til å kartlegge alle fiskeartenes vandringsmønstre (gyting og beiting) samt oppdatere og øke kunnskapsgrunnlaget om alle forhold knyttet til fiskesamfunnet i sjøen. Det vil søkes ytterligere midler fra både GLB og Fylkesmannen og medvirkende i prosjektet vil være både NINA og HiHM - som begge er svært interessert i å delta for faglig utbytte. Krøkla er som kjent ulovlig innført i vassdraget og ikke naturlig tilhørende her. Man har lite kunnskap om hva en slik innføring av ny art gjør med økosystemet. Når ulykka først er ute, er det avgjørende viktig å lære av dette.
Dette til foreløpig informasjon. Still opp på årsmøtet !

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager etter at årsmøtet er varslet, og uansett senest innen utgangen av februar.
Alle vedtak i årsmøtet, unntatt §§ 11 og 12, fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet og kan avgi 1-en stemme hver.
Medlemmer som er forhindret fra å møte kan la seg representere ved fullmakt. Ingen kan avgi stemme på vegne av flere enn 3 medlemmer.
 
Innmeldte saker til årsmøtet kan legges som innlegg på foreningens Facebook-side, eller sendes pr. e-post til foreningens leder (Bjørn Nytrøen-Rygh): bjorn@syringa.no    
Styret

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Værvarsler for Storsjøen de neste 48 timene.


Rekordfisken til Einar Lomnes malt av Berger i opprinnelig størrelse og utseende
Webmaster for nettstedet til Storsjøen Fiskeforening-Ove Arnfinn Hammeren.

  © Storsjøen fiskeforening 2485 Rendalen. Storsjøen by BloggerMal-(Håven)

Back to TOP